Bet Win forum

Full Version: Epoksi zemin kaplama , Epoksi zemin , Epoksi kaplama
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Läs det senaste numret av Adtollo magaZine.
Läs det senaste numret av Adtollo magaZine.
Profilritning.
Profiler, längsgående vertikala geometrier, .
[h]Skapas i Topocads profilformulär som ingår i Geometrimodulen[/h]Med hjälp av terrängmodeller och/eller punktmoln och en beräknad väglinje i plan skapas terrängprofiler som man sedan ritar profiler på.
Profil- och plandata kan läggas in i profilformuläret för att få bra överblick över ingående komponenter.
De komponenter som kan anges i profilformuläret är:.
Terrängprofiler från terrängmodeller och punktmoln.
Profillinjer för beräknade och inmätta profiler.
Tvärfallsinformation från skevningsfil.
Väglinjens plandata.
Lutningar och radier för profil.
Tangentpunkternas höjd och sektion.
Differens i höjd mellan terrängprofil och beräknad profil.
Differens i höjd mellan olika beräknade profiler.
Differens i höjd mellan olika terrängprofiler.
Areaberäkning i tvärsnittsarea mellan valda profiler.
Uttag av korridor i både plan och profil från väg och profil.
Profilformuläret redovisas direkt i en ritning med hjälp av kommandot att sätta in profilformulär i ritningen.
[h]Vill du lära dig mer om Profilritningar i Topocad?[/h]
Vill du få information om våra nyheter och evenemang.